27/01/2021

QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU

5 Bước Cơ Bản Của Quy Trình Số Hóa Tài Liệu Lưu Trữ  1015 ViewsĐể tiết kiệm thời gian, chi phí  và quản lý tài liệu hiệu quả hơn, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng số hóa vào mô hình hoạt động. Tuy nhiên chắc hẳn ai cũng hiểu rõ về quy trình số hóa [...]

Xem thêm
27/01/2021

DỊCH VỤ TIÊU HỦY TÀI LIỆU

Giấy tờ, hồ sơ tài liệu luôn chứa đựng những thông tin quan trọng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu các cơ quan doanh nghiệp muốn tiến hành tiêu huỷ các hồ sơ tài liệu đã hết thời hạn lưu trữ một cách nhanh chóng và bảo [...]

Xem thêm
27/01/2021

NGHIỆP VỤ SỐ HÓA

Lịch sử hình thành 1890 – Một anh chàng tên Herman Holerith, người sáng lập một công ty mà sau này trở thành IBM, đã phát minh ra một hệ thống thẻ đục lỗ để lập bảng điều tra dân số Hoa Kỳ.  Chuyển đổi công cụ thực tế thành một cái gì đó khác [...]

Xem thêm
27/01/2021

LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP TÀI LIỆU LƯU TRỮ CƠ QUAN

Việc lập hồ sơ hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan được thực hiện theo quy định thống nhất tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV. ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN [...]

Xem thêm
27/01/2021

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN

Công tác quản lý văn bản là một trong bốn mặt hoạt động của công tác văn thư cơ quan. Quản lý văn bản là việc tổ chức thực hiện quản lý hệ thống văn bản đến và văn bản đi của cơ quan theo nguyên tắc và trình tự nhất định. ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN [...]

Xem thêm
27/01/2021

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Nội dung của Chuyên đề được tổng hợp, hệ thống các thể thức và kỹ thuật trình bày từ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. CHUYÊN ĐỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT [...]

Xem thêm
27/01/2021

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định tại Điều 25, 26 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. CHUYÊN ĐỀ  VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ Công [...]

Xem thêm