11/05/2021

Từ điển tra cứu Nghiệp vụ Quản trị văn phòng – Văn thư – Lưu trữ Việt Nam

Hồ sơ là tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình [...]

Xem thêm