15/02/2022

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Nói đến tiến trình Chuyển đổi số hiện nay tại Việt Nam, tôi nghĩ thôi khoan vội nói về những vấn đề “đao to búa lớn”, những tiến triển vượt bậc về công nghệ, hay kể cả những câu chuyện về tương lai sẽ thế này, thế nọ. Cần dũng cảm nhìn thẳng vào vấn [...]

Xem thêm
15/02/2022

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2: NGÀNH LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề, nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực. Năm 2022, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tuyển sinh văn bằng 2 các ngành: Văn bằng 2 chuyên ngành Lưu trữ [...]

Xem thêm
15/02/2022

Tháng 3/2022: TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC

Tháng 3/2022: Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Lập hồ sơ công việc – Hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng – Kết thúc khóa học, [...]

Xem thêm
14/02/2022

Tháng 3/2022: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Mục tiêu đào tạo – Cung cấp kiến thức tổng quan về Hành chính văn phòng, kỹ năng thông tin, công tác văn thư,… – Rèn luyện kỹ năng thực hành để xây dựng các loại văn bản hành chính, xử lý thông tin, kỹ năng giao tiếp – ứng xử cán bộ văn phòng… [...]

Xem thêm
03/12/2021

Tháng 12/2021: THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ – LƯU TRỮ, BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

– Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” ngày 01 tháng 9 năm 2017. Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn [...]

Xem thêm