QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

Stt

Nội dung công việc trong

Hình ảnh

1

– Giao nhận tài liệu; – Vận chuyển tài liệu đến địa điểm chỉnh lý; – Vệ sinh sơ bộ tài liệu;

 

 

 

1

- Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

 

 

 

1

- Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại; - Lập hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ

 

 

 

1

–  Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc; – Đánh số chính thức cho hồ sơ

 

 

 

1

– Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

 

 

 

1

– Đưa hồ sơ vào cặp, hộp

 

 

 

1

– Viết và dán nhãn hộp

 

 

 

1

Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá

 

 

 

1

– Lập Mục lục hồ sơ

 

 

 

1

– Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

 

 

 

1

– Viết thuyết minh tài liệu loại; – Kết thúc chỉnh lý.